Câu lạc bộ Ciputra tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của UBND từ ngày 25/03/2020 - Ciputra Club

Câu lạc bộ Ciputra tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của UBND từ ngày 25/03/2020

Thực hiện theo Thông báo số 848/UBND-VHTT về việc yêu cầu các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao tạm dừng hoạt động.

Câu lạc bộ Ciputra xin phép tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của UBND từ ngày 25/03/2020

Công văn số 848/UBND-VHTT

Công văn số 848/UBND-VHTT